Adnoddau Nadolig Diweddar

Adnodd Nadolig Cymdeithas y Beibl 2022
Anhygoel Ddydd: Stori’r Nadolig Cyntaf

Pecyn yn cynnwys llyfryn newydd sbon i blant, drama hwyliog a rhyngweithiol a Fideo wedi ei animeiddio.

Anhygoel Ddydd: Stori’r Nadolig Cyntaf (Dolen i wefan Cymdeithas y Beibl)
Adnodd Nadolig Scripture Union 2022
Ac Fe Ddaeth Duw Fel Fi?
Mae Ac fe Ddaeth Duw fel Fi? yn adrodd ar ffurf penillion pam y daeth Iesu i’n byd, gymaint y mae’n ein caru a’r ffaith ei fod yno bob amser ar ein cyfer. Mae’n cynnwys lluniau trawiadol i’r plant eu lliwio wrth fyfyrio ar y geiriau.

Ac fe Ddaeth Duw fel Fi? (Dolen i wefan Scripture Union)
Wseia a'r baban
Bob blwyddyn adeg y Nadolig, mae rhieni a neiniau a theidiau yn mwynhau gwylio sioe Nadolig ysgol eu plant. Mae stori’r Nadolig ei hun mor dda ac wedi’i hategu gan ganeuon, gwisgoedd a’r camgymeriad rhyfedd mae’n adloniant gwych!

Mae Wseia a’r baban yn sioe newydd a ysgrifennwyd gan Andy Hughes ar gyfer perfformiad gan CA2. Bu Andy ar daith o amgylch ysgolion adeg y Nadolig gyda thimau o bypedwyr am flynyddoedd lawer ac mae’r sgript newydd hon – sydd i’w lawr lwytho a’i pherfformio am ddim – wedi’i seilio’n fras ar rai syniadau o sioe bypedau yn 2002 ond wedi’i diweddaru i blant ei pherfformio a gyda 5 cân newydd sbon. Mae’n adrodd stori’r Nadolig o safbwynt angel ifanc, dibrofiad.

Bydd recordiadau o’r caneuon ar Youtube hefyd er mwyn i athrawon a phlant gael eu clywed.

Sgript Wseia a’r baban (PDF)

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Andy Hughes ar 07968 826401.

Taflen garolau ddwy-ieithog newydd ar gyfer 2022
Chwilio am daflenni carolau Nadolig sy’n cynnwys detholiad o garolau yn Gymraeg a Saesneg, gan gynnwys nifer sy’n ddwy-ieithog?

Mae gan Embrace the Middle East daflen newydd sbon ar gael sy’n rhad ac am ddim i’w lawrlwytho ac yn cynnwys 20 carol boblogaidd. Cliciwch isod i fynd i wefan Embrace the Middle East lle mae modd lawrlwytho y PDF.

BETHLEHEM CAROL SHEET – WELSH/BILINGUAL EDITION (Dolen allanol)
Adnodd Nadolig Cymdeithas y Beibl 2021
Adnoddau Cymdeithas y Beibl ar gyfer 2021

Yn ôl eu harfer mae gan Cymdeithas y Beibl adnoddau cyfoes yn gynnwys llyfrau i’w cyflwyno i blant, ffurf ar wasanaeth ar gyfer oedfa Nadolig a ffilmiau wedi eu hanimeiddio.

Yr Addewid Amhosib

Mae’r gyfrol fach hwylus hon yn ffrwyth cydweithio rhwng Cymdeithas y Beibl, a Cyhoeddidau’r Gair. Cymerwyd adran stori’r Nadolig allan o gyfrol Stori’r Fwya’r Byd gan Bob Hartman, gan ei ddarlunio mewn lliw a’i animeiddio ar gyfer creu llyfryn a ffilm ‘Yr Addewid Amhosibl’. Cawn hanes y Nadolig yn cael ei adrodd yn hwyliog ac mewn arddull sy’n llawn hiwmor, a braf oedd cael Casia William i fod yn leisydd ar gyfer y ffilm Gymraeg. Er mai stori’r Nadolig yw’r brif stori, mae’r gyfrol hefyd yn mynd ymlaen i son am holl fywyd Iesu a’i bwrpas yn dod i’n byd.
Dyma dudalen olaf y llyfryn:

Ond dim ond dechrau’r hanes oedd ei eni. Mae’r Beibl yn mynd ymlaen i son amdano yn iachau’r sâl, bwydo’r newynog a chroesawu’r rhai nad oedd eraill yn eu hoffi – a hynny er mwyn dangos sut beth oedd bywyd yn nheyrnas Dduw. Mae’n cysylltu ymlaen â’i farwolaeth, lle trechodd ei aberth bŵer drygioni trwy ddileu’r cywilydd a’r euogrwydd a’r gosb am bob peth anghywir y byddai unrhyw un byth yn ei wneud. Mae’n son am ei atgyfodiad a sut y paratôdd ar gyfer ein hatgyfodiad ni. Mae’n son am ei esgyniad, a sut mae’n teyrnasu wrth ochr Duw hyd heddiw. Ac mae’n son am ddyfodiad yr Ysbryd Glân – sy’n byw y tu mewn i bawb sy’n ei ddilyn ac yn ein helpu i fyw yn ôl ei esiampl ef. Ac yn olaf mae’n son am ba mor bwysig ydy Iesu i’th fywyd di, ac i fi, ac i bob un arall yn y byd heddiw, a hyd dragwyddoldeb, pan fydd Duw yn creu nefoedd newydd a daear newydd, lle y bydd yntau yn frenin am byth!

Mae’r gyfrol ar gael a £2, ond trwy brynu cyflenwad i’w rhannu am ddim yn y gymuned mae modd archebu copïau am 50c yr un. Cysylltwch gyda aled@ysgolsul.com am fwy o wybodaeth.

Lawrlwytho ‘Yr Addewid Amhosib’ (67mb)

Cerdd y Nadolig

Pam fod plant yn gwisgo i fyny mewn dramâu geni ac yn casglu o amgylch doli babi mewn mymryn o wair? Pwy oedd y babi hwnnw? Beth wnaeth e? A beth oedd pwynt hyn i gyd?

Mae’r ateb i’w gael yn y gyfrol Cerdd y Nadolig gan Cymdeithas y Beibl.

Yn y gyfrol ceir cerdd hyfryd gan Bob Hartman, sy’n ailadrodd y stori fwyaf a adroddwyd erioed mewn ffordd newydd a hudolus a fydd yn swyno plant ifanc. Mae’n stori sy’n sôn am Dduw, amdanon ni ac am bopeth yn y byd. Ceir cerdd gan Bob Hartman, wedi ei addasu i’r Gymraeg gan
Bethan Jones a lluniau lliwgar gan Honor Ayers. Mae’n ddelfrydol ar gyfer ei darllen i blant ifanc ac i deuluoedd. Mae modd gwylio ffilm o’r stori hon hefyd ar wefan cymdeithasybeibl.cymru/cerddynadolig

Mae’r gyfrol ar gael a £2, ond trwy brynu cyflenwad i’w rhannu am ddim yn y gymuned mae modd archebu copïau am 50c yr un. Cysylltwch gyda aled@ysgolsul.com am fwy o wybodaeth.

Un o rinweddau’r gerdd yw ei bod yn mynd ti hwnt i stori’r Nadolig, gan roi’r hanes mewn cyd-destun ehangach. Sylwer ar ddiweddglo’r gerdd:

Ond daeth Iesu yn ôl; yn ôl o’r bedd!
A dod at ei ffrindiau, a’u cyfarch mewn hedd,
‘Adroddwch fy stori wrth bawb yn y byd
Fy mod i am faddau eu drygioni i gyd
A’ch gosod yn rhydd i fyw fel gwnes i
I garu eich ffrindiau – a’ch gelynion chi.’
Dyna pam y daeth Dolig – croesawn y dydd –
Y canu, y twrci, y ddrama a’r ffydd,
Wrth wisgo angylion a chael ambell degan
Nid oherwydd y baban bach diddan
Ond y dyn a dyfodd a rhoi i ni’r ateb
Sy’n newid bywydau a lladd hen gasineb,
I fyw a charu – dyna gynllun Duw i ni
A throi’r hyn sy’n gas yn arwydd o ras
A throi’r hyn sy’n gas … yn arwydd o ras!

Lawrlwytho ‘Cerdd y Nadolig’ (77mb)

Drama Nadolig Sydyn
Ydych chi’n chwilio am fersiwn hwyliog a rhyngweithiol o stori’r Geni, sydd ddim angen ei ymarfer cyn ei pherfformio yn eich eglwys? Peidiwch ag edrych ymhellach! Mae na ddrama yma i chi ei lawrlwytho. Yn addasiad gan Bob Hartman o’r llyfryn plant, bydd pawb o bob oed yn mwynhau’r sgript egnïol hon mewn gwasanaeth Nadolig. Lawrlwythwch y cyflwyniad Pwynt Pŵer sy’n cynnwys lluniau cefndirol i gyd-fynd â’r sgript. Rydym hefyd wedi creu fersiwn gyfeillgar ar-lein, felly hyd yn oes os na allwch fod gyda’ch gilydd yn yr eglwys gall bobl dal wisgo fel cymeriadau o stori’r Geni a pherfformio’r sgript gyda’i gilydd ar-lein.

Drama Nadolig Sydyn (Cofrestru i dderbyn yr adnodd)
Ffilm Nadolig gan Martyn Geraint
Yn y ffilm 12 munud yma cawn wir ystyr y Nadolig yn cael ei esbonio’n glir gan Martyn Geraint.

Cliciwch YMA i lawrlwytho’r ffilm i’ch cyfrifiadur
Cylchgrawn Nadolig - Clywch lu'r nef!
Clywch lu’r Nef yn seinio’n un!
Mae Cyngor Ysgolion Sul wedi paratoi cyfres o adnoddau a fydd yn galluogi Eglwysi i gyflwyno neges a llawenydd y Nadolig o fewn ein cymunedau mewn ffordd drawiadol ac effeithiol.

Yn ganolbwynt i’r cyfan mae cylchgrawn lliwgar 16 tudalen sy’n cynnwys darlleniadau Beiblaidd, erthygl yn sôn am ‘Beth yw’r Nadolig?’ gan Arfon Jones, posau, croesair, rysáit Cacen Nadolig, cerddi, gweddïau, tudalen i’r plant a nifer o erthyglau diddorol.

Cliciwch YMA i wybod mwy
Comic Beiblaidd Nadolig
Wedi ei ailargraffu mae comic Nadolig â gynhyrchwyd ar y cyd gyda Scripture Union Cymru ar gael sef Comic Beiblaidd Nadolig. Mae hwn yn gomic lliwgar 16 tudalen sy’n cynnwys stori’r Nadolig ar ffurf comic a thudalennau sy’n cynnwys cwis nadolig, ffeithiau am y Nadolig ac amrywiol bosau.

Maent yn ddelfrydol i’w cyflwyno i blant oed cynradd ac ar gael am y pris arbennig o 75c yr un mewn pecynnau o 10, neu 99c yr un. Gellir hefyd archebu pecynau mawr o 50 am £35 neu 100 am £50. Mae hyn yn cynnwys cost cludiant. Cysylltwch gyda Cyngor Ysgolion Sul i archebu.
Cliciwch YMA i weld sampl ac yna sgrolio i lawr i’r adran comics

Myfyrdodau / Ffilmiau DYDDIOL cyfnod yr Adfent
Yn ystod cyfnod yr Adfent eleni rydym yn ymwybodol bod amryw yn cynhyrchu ffilmiau a myfyrdodau dyddiol i’r harwain at ddydd Nadolig.

Dyma’r rhai rydym yn ymwybodol ohonytnt ar hyn o bryd – cofiwch rannu gyda ni os gwyddoch am eraill.

Ffilm ddyddiol gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg
Bob dydd dros gyfnod yr adfent bydd neges fer drwy gyfrwng ffilm yn cael ei gyflwyno gan rywun gwahanol.
Yn ystod yr adfent mi fydd myfyrdodau, adnodau, carolau a cherddoriaeth yn cael eu rhannu gan ein cyfranwyr gyda thema’r Adfent yn amlwg.
https://www.facebook.com/annibynwyr

Bagiau Bendith ar gyfer Adfent / Nadolig
Wrth inni nesáu at dymor yr Adfent, mae’n debygol y bydd y Nadolig yn teimlo’n dra wahanol eleni. Er efallai na fydd yn bosibl inni groesawu cynifer o ymwelwyr i wasanaethau traddodiadol, hoffem dynnu eich sylw at un syniad sy’n eich galluogi chi i fynd â bendith y Nadolig i’ch cymuned.

Mae’r prosiect ‘Bagiau Bendith’ yn syniad syml iawn sy’n gwahodd eglwysi i rannu bagiau anrhegion bach gyda chymdogion, teuluoedd, cartrefi gofal, hosteli, llochesi ac aelwydydd yn eu cymunedau lleol. Yn ogystal â bod yn anrheg, mae’r bag bach hefyd yn gyfle i atgoffa pobl o wir obaith y Nadolig.

Ar ôl blwyddyn mor heriol, byddai dosbarthu bagiau o’r fath yn gyfle i’r eglwys leol fendithio eraill gyda’r cariad, y llawenydd a’r heddwch a geir yn Iesu.

Amgaeaf yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gychwyn. Nid oes angen ichi fod yn eglwys fawr i wneud hyn, dim ond dewis cymaint o fagiau ag y credwch sy’n ymarferol ichi eu dosbarthu a meddyliwch am bwy yr hoffech eu derbyn.

Mae’r syniad hwn yn rhodd ichi gan nifer o fenywod ordeiniedig sy’n gweinidogaethu ymhlith Bedyddiedig y DU, ac sydd wedi rhannu eu syniadau am sut y gellid gwneud y mwyaf o gyfnod yr Adfent, y Nadolig a’r Ystwyll er mwyn ein heglwysi, ein teuluoedd a’n cymdogion.
Bagiau Bendith (PDF)

Byw Ben i Waered: Pedwar Myfyrdod ar y thema Plygain – traddodiad i’w rannu
Adnodd Cymraeg a dwyieithog gan yr Eglwys Fethodistaidd yn cynnwys pedwar myfyrdod ar gyfer cyfnod yr Adfent a’r Nadolig. Seiliwyd y myfyrdodau ar gyfoeth carolau traddodiadol y plygain. Ar ddiwedd pob myfyrdod ceir cwestiynau i ennyn trafodaeth ac ar gyfer rhoi ffydd ar waith yn ein bywydau ac o fewn ein cymunedau.

Byw Ben i Waered – Adnodd Adfent (PDF)
Living Upside Down (PDF)

Apel Nadolig Cymorth Cristnogol
Mae gan Gymorth Cristnogol apel Nadolig arbennig ar gyfer 2020.

Cadwyn weddi Adfent Cymorth Cristnogol (PDF)

Cewch hyd i fwy o fanylion ac adnoddu Cymraeg yma:

https://www.christianaid.org.uk/appeals-key-appeals/christmas-appeal/build-hope-christmas

Maent hefyd wedi cyhoeddi carol newydd:

Cliciwch YMA i lawrlwytho ffilm o’r garol wedi ei pherfformio gan Cadi Gwyn a Meilyr Geraint
'Taith drwy’r Adfent'- Adnodd gan Undeb Bedyddwyr Cymru
‘Taith drwy’r Adfent’
Adnodd dyddiol gan Undeb Bedyddwyr Cymru ar gyfer y Nadolig.

I lawer ohonom bydd y Nadolig hwn yn ymddangos yn wahanol iawn eleni ond dyma daith drwy’r Adfent fan hyn y gallwn oll wneud gyda’n gilydd. Gyda darlleniadau a myfyrdodau i helpu, bydd yr adnodd hwn yn eich helpu i wneud y daith bwysicaf oll. Rhannwch ef gyda’ch eglwys neu dilynwch y negeseuon ar dudalen facebook UBC drwy Adfent 2020.

Cliciwch YMA i lawrlwytho ‘Taith drwy’r Adfent’ (PDF)
Adnodd newydd Nadolig gan Esgobaeth Bangor
Adnodd newydd Nadolig gan Esgobaeth Bangor
Teuluoedd Esgobaeth Bangor Families

Chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer yr wythnosau nesaf? Beth am bori drwy ein Padlet?

Cliciwch YMA i weld yr adnoddau
Adnodd Taith Nadolig Ryngweithiol - Chwilio am y Nadolig gan Scripture Union
Dewch o hyd i’r codau QR ac yna eu sganio er mwyn darganfod gwir ystyr yr ŵyl. Dyma adnodd sy’n hyblyg ar gyfer ei ddefnyddio mewn cyd-destunau amrywiol – o gwmpas eich cymuned, fel gweithgaredd dosbarth yn yr ysgol, ar gyfer ychydig o deuluoedd dros Zoom. Mae’r holl wybodaeth ar gyfer y plant a’u teuluoedd ar gael yn Gymraeg ond, oherwydd prinder amser, mae’r cyfarwyddiadau ar gyfer y rhai sy’n rhedeg y gweithgaredd yn Saesneg.

Taith gerdded yw ‘Chwilio am y Nadolig’ sy’n annog teuluoedd gyda phlant ifanc i chwilio am gliwiau yn yr ardal – posteri gyda chodau QR – er mwyn datrys cod, ac yna ddatgloi gofod rhithiol lle y gallant glywed am wir ystyr y Nadolig. Bydd y codau QR yn arwain teuluoedd at fideos sy’n cynnwys cliwiau a sialensau hwyliog i’w gwneud wrth iddynt chwilota. Ceir manylion llawn yma.

Chwilio am y Nadolig (PDF)
Carolau i blant
Mae Andy Hughes, Susan Williams a nifer o bobl eraill wedi recordio nifer o garolau i blant ac wedi eu gosod i ffilm at ddefnydd eglwysi, ysgolion ac ysgolion sul.
Cliciwch YMA i beth sydd ar gael ac i’w lawrlwytho
Chwilio am garolau Cymraeg i wrando arnynt?
Mae gan Sain gasgliad o 101 o Garolau Nadolig mewn un pecyn am bris arbennig o £14.99

Noder hefyd bod llawer iawn o’r rhain i’w clywed (a’i gweld) yn aml iawn ar Youtube. Gwnewch chwioliad am y garol rydych yn chwilio amdani i weld beth sydd ar gael.

Y casgliad mwyaf erioed o garolau Cymraeg, a chaneuon a gyfansoddwyd ar gyfer y Nadolig, sy’n cyfuno’r hen a’r newydd, y traddodiadol a’r cyfoes. Clywir y corau a’r carolau cyfarwydd, yn cynnwys recordiad hanesyddol Corau Ysgol Glan Clwyd, yn ogystal â chaneuon diweddar yn cael eu canu gan rai o gantorion poblogaidd heddiw, gyda dogn da hefyd o garolau Plygain di-gyfeiliant. Pecyn 5 disg a’r cyfan am £14.99!

Cliciwch YMA i archebu y casgliad CD’s o wefan Sain