Cynlluniau Blwyddyn Gap

Teithio Tramor
Teithio Dramor

Gyda dros 300 o aelodau mae Global Connections yn rwydwaith bywiog o asiantaethau, eglwysi, colegau a gwasanaethau cymorth yn y DU, sy’n gweithio gyda’i gilydd i arfogi, herio ac ysbrydoli Cristnogion ar gyfer cenhadaeth drawsddiwylliannol. Mae ein haelodau’n cynnwys sefydliadau sy’n gweithio mewn gwledydd ledled y byd. Gan dynnu ar y cyfoeth hwn o brofiad ac arbenigedd rydym yn ceisio mynd i’r afael â’r heriau a’r newidiadau parhaus allweddol yn ein cenhadaeth fyd-eang ar y cyd.

https://www.globalconnections.org.uk/about-us

Cenhadaeth yng Nghymru
Coleg y Bala

Beth ydy BLWYDDYN GAP?
Mae’r FLWYDDYN GAP yn gwrs ymarferol mewn meithrin disgyblion sy’n para blwyddyn (Medi-Awst) ac wedi ei leoli yng Ngholeg y Bala, Canolfan Plant ac Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Amcanion y FLWYDDYN GAP yw:

 • annog datblygiad personol ac ysbrydol
 • ymdrechu tuag at fod â chymeriad cynyddol Grist-debyg
 • cynorthwyo pob myfyriwr i adnabod ei ddoniau a’i botensial
 • datblygu sgiliau arwain, cyfathrebu ac adeiladu tîm effeithiol
 • cynorthwyo a galluogi pob myfyriwr i ddirnad sut gyfraniad y gall ei wneud i’r Eglwys.

Mae myfyrwyr yn cael cyfleon i brofi a bod yn rhan o’r gwahanol weithgareddau sy’n ymwneud â gwaith Coleg y Bala. Mae hyn yn cynnwys:

 • paratoi a chyflwyno Cristnogaeth i blant ac ieuenctid mewn ffordd berthnasol a chyfoes ar gyrsiau penwythnos, haf a chanol-wythnos
 • mynychu cyfarfodydd tîm: cymryd rhan yng ngwasanaeth dyddiol y ganolfan ac arwain yn achlysurol
 • cynorthwyo gyda gwaith gweinyddol y ganolfan fel bo’r angen.

Mae cyfleon i’r myfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau plant ac ieuenctid tu allan i Goleg y Bala hefyd; rhai sy’n cael eu cynnal gan rai o weithwyr eraill Eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Mae hyn yn cynnwys paratoi a chymryd rhan yn y gweithgareddau canlynol:

 • clybiau plant ac ieuenctid
 • grwpiau rhanbarthol Souled Out
 • gwasanaethau mewn ysgolion
 • cenhadaeth leol
 • ysgolion Sul
 • gwasanaethau boreol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd
  undebau Cristnogol

Caiff y myfyriwr gyfarfodydd rheolaidd gydag aelod parhaol o’r staff er mwyn archwilio’r dyddiadur a threfnu rhaglen waith addas.

Profiad o weithio mewn meysydd eraill
Yn ystod y flwyddyn, caiff y myfyriwr gyfle i weithio gydag arweinwyr neu weithwyr eglwysig mewn ardaloedd eraill. Yn ddibynnol ar leoliad, caiff y myfyriwr brofiadau amrywiol o weithio gyda phlant ac ieuenctid, ysgolion, oedolion a theuluoedd, yn ogystal â chyfle i ddatblygu ei ddealltwriaeth o rai agweddau ar waith bugeiliol ac arweinyddiaeth.

Bydd pob myfyriwr yn derbyn mentora unigol yn ystod y FLWYDDYN GAP. Amcan y broses hon yw cefnogi duwioldeb a chymeriad Cristnogol pob myfyriwr.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn fyfyriwr BLWYDDYN GAP, cysylltwch â Choleg y Bala am wybodaeth bellach

http://www.colegybala.org/Cymraeg/blwyddyn-gap

Tîm i Gymru Undeb Bedyddwyr Cymru

Mae cynllun Tîm i Gymru yn agored i oedolion ifanc Cymraeg neu Saesneg eu hiaith.

Rydyn ni’n chwilio am Dîm i Gymru!
Ydych chi rhwng 18 a 23 ac eisiau cymryd blwyddyn gap?
Mae Tîm i Gymru yn gynllun blwyddyn gap ar gyfer Cristnogion ifanc sydd yn:

 • Cysylltu chi a rhwydwaith eang o bobl o bob rhan o’r D.U. sy’n rhannu’r un galwad a gweledigaeth.
 • Darparu hyfforddiant a mentora i roi hyder i chi fentro mewn ffydd gan wybod bod pobl o’u hamgylch i’w cefnogi.
 • Cynnig profiad ymarferol i weithio gydag eglwysi lleol sy’n ymdrechu i genhadu yng Nghymru heddiw.
 • Cynnig cyfle i chi deithio tramor gyda BMS World Mission i fyw a phrofi diwylliant arall er mwyn dysgu mwy am genhadaeth mewn cyd-destun gwahanol.
 • Ar ddiwedd y flwyddyn, byddwch yn cael cyfle i rannu eu stori ac ysbrydoli eraill drwy rannu beth mae Duw wedi bod yn gwneud ynddoch chi a thrwoch chi.

Pam y flwyddyn gap yma?

 • hyfforddiant o’r safon uchaf gan BMS World Mission yn eu canolfan hyfforddi ym Mirmingham
 • profiad o weithio gydag eglwys neu eglwsi lleol yng Nghymru am 6 mis gan eu helpu i estyn allan gyda’r newyddion da am Iesu Grist i bobl lleol.
 • gweithio mewn tîm o dri o bobl
 • taith i’r India i weld gwaith BMS World Mission yno
 • cyfle i arbrofi eich doniau a thyfu yn eich adnabyddiaeth o’r Arglwydd Iesu Grist?

Am ragor o wybodaeth neu am sgwrs anffurfiol, cysylltwch a’r Parch. Simeon Baker yn Swyddfa Undeb Bedyddwyr Cymru ar 01267 245660 neu drwy ebost – simeon@ubc.cymru