Adnoddau Nadolig Newydd ar gyfer 2020

Ffilm Nadolig newydd gan Martyn Geraint
Ffilm newydd ar gyfer Nadolig 2020 wedi ei greu gan Gwyn Rhydderch, sgript gan Gwenda Jenkins ac yn cael ei gyflwyno yn hwyliog gan Martyn Geraint. Yn y ffilm 12 munud yma cawn wir ystyr y Nadolig yn cael ei esbonio’n glir gan Martyn.

Cliciwch YMA i lawrlwytho’r ffilm i’ch cyfrifiadur
Cylchgrawn Nadolig - Clywch lu'r nef!
Clywch lu’r Nef yn seinio’n un!
Ar gyfer Nadolig 2020 mae Cyngor Ysgolion Sul wedi paratoi cyfres newydd o adnoddau a fydd yn galluogi Eglwysi i gyflwyno neges a llawenydd y Nadolig o fewn ein cymunedau mewn ffordd drawiadol ac effeithiol.

Yn ganolbwynt i’r cyfan mae cylchgrawn lliwgar 16 tudalen sy’n cynnwys darlleniadau Beiblaidd, erthygl yn sôn am ‘Beth yw’r Nadolig?’ gan Arfon Jones, posau, croesair, rysáit Cacen Nadolig, cerddi, gweddïau, tudalen i’r plant a nifer o erthyglau diddorol.

Cliciwch YMA i wybod mwy
Comic Beiblaidd Nadolig 2020
Wedi ei ailargraffu ar gyfer 2020 mae comic Nadolig â gynhyrchwyd ar y cyd gyda Scripture Union Cymru ar gael sef Comic Beiblaidd Nadolig. Mae hwn yn gomic lliwgar 16 tudalen sy’n cynnwys stori’r Nadolig ar ffurf comic a thudalennau sy’n cynnwys cwis nadolig, ffeithiau am y Nadolig ac amrywiol bosau.

Maent yn ddelfrydol i’w cyflwyno i blant oed cynradd ac ar gael am y pris arbennig o 75c yr un mewn pecynnau o 10, neu 99c yr un. Gellir hefyd archebu pecynau mawr o 50 am £35 neu 100 am £50. Mae hyn yn cynnwys cost cludiant. Cysylltwch gyda Cyngor Ysgolion Sul i archebu.
Cliciwch YMA i weld sampl ac yna sgrolio i lawr i’r adran comics

Myfyrdodau / Ffilmiau DYDDIOL cyfnod yr Adfent
Yn ystod cyfnod yr Adfent eleni rydym yn ymwybodol bod amryw yn cynhyrchu ffilmiau a myfyrdodau dyddiol i’r harwain at ddydd Nadolig.

Dyma’r rhai rydym yn ymwybodol ohonytnt ar hyn o bryd – cofiwch rannu gyda ni os gwyddoch am eraill.

Ffilm ddyddiol gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg
Bob dydd dros gyfnod yr adfent bydd neges fer drwy gyfrwng ffilm yn cael ei gyflwyno gan rywun gwahanol.
Yn ystod yr adfent mi fydd myfyrdodau, adnodau, carolau a cherddoriaeth yn cael eu rhannu gan ein cyfranwyr gyda thema’r Adfent yn amlwg.
https://www.facebook.com/annibynwyr

Adnodd Cymdeithas y Beibl - Mae’n Dechrau Draw ym Methlehem

Adnoddau Newydd Cymdeithas y Beibl ar gyfer 2020

Yn ôl eu harfer mae gan Cymdeithas y Beibl adnoddau newydd ar gyfer 2020 gan gynnwys llyfryn i’w gyflwyno i blant, ffurf ar wasanaeth ar gyer oedfa Nadolig sy’n cynnwys cyflwyniad Powerpoint o’r stori, sef Mae’n Dechrau Draw ym Methlehem – Rhigwm Stori’r Geni ar gyfer Nadolig.

Mae’r llyfryn newydd i blant dros y Nadolig, Mae’n Dechrau Draw ym Methlehem – Rhigwm Stori’r Geni ar gyfer Nadolig eleni yn rhoi golwg newydd i ni ar y geni gyda rhigymau hyfryd wedi eu haddasu o’r fersiwn gwreiddiol gan Bob Hartman a lluniau bywiog gan Mark Beech.

Darganfyddwch anrheg Nadolig Duw i chi! Adnodd gwych i rannu neges y Nadolig gyda phlant yn eich teulu, eglwys a’r gymuned.

Drama Nadolig Sydyn
Ydych chi’n chwilio am fersiwn hwyliog a rhyngweithiol o stori’r Geni, sydd ddim angen ei ymarfer cyn ei pherfformio yn eich eglwys? Peidiwch ag edrych ymhellach! Mae na ddrama yma i chi ei lawrlwytho. Yn addasiad gan Bob Hartman o’r llyfryn plant, bydd pawb o bob oed yn mwynhau’r sgript egnïol hon mewn gwasanaeth Nadolig. Lawrlwythwch y cyflwyniad Pwynt Pŵer sy’n cynnwys lluniau cefndirol i gyd-fynd â’r sgript. Rydym hefyd wedi creu fersiwn gyfeillgar ar-lein, felly hyd yn oes os na allwch fod gyda’ch gilydd yn yr eglwys gall bobl dal wisgo fel cymeriadau o stori’r Geni a pherfformio’r sgript gyda’i gilydd ar-lein.

Am fwy o fanylion, ewch i:
https://www.biblesociety.org.uk/get-involved/christmas/?cymraeg

Bagiau Bendith ar gyfer Adfent / Nadolig 2020
Wrth inni nesáu at dymor yr Adfent, mae’n debygol y bydd y Nadolig yn teimlo’n dra wahanol eleni. Er efallai na fydd yn bosibl inni groesawu cynifer o ymwelwyr i wasanaethau traddodiadol, hoffem dynnu eich sylw at un syniad sy’n eich galluogi chi i fynd â bendith y Nadolig i’ch cymuned.

Mae’r prosiect ‘Bagiau Bendith’ yn syniad syml iawn sy’n gwahodd eglwysi i rannu bagiau anrhegion bach gyda chymdogion, teuluoedd, cartrefi gofal, hosteli, llochesi ac aelwydydd yn eu cymunedau lleol. Yn ogystal â bod yn anrheg, mae’r bag bach hefyd yn gyfle i atgoffa pobl o wir obaith y Nadolig.

Ar ôl blwyddyn mor heriol, byddai dosbarthu bagiau o’r fath yn gyfle i’r eglwys leol fendithio eraill gyda’r cariad, y llawenydd a’r heddwch a geir yn Iesu.

Amgaeaf yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gychwyn. Nid oes angen ichi fod yn eglwys fawr i wneud hyn, dim ond dewis cymaint o fagiau ag y credwch sy’n ymarferol ichi eu dosbarthu a meddyliwch am bwy yr hoffech eu derbyn.

Mae’r syniad hwn yn rhodd ichi gan nifer o fenywod ordeiniedig sy’n gweinidogaethu ymhlith Bedyddiedig y DU, ac sydd wedi rhannu eu syniadau am sut y gellid gwneud y mwyaf o gyfnod yr Adfent, y Nadolig a’r Ystwyll er mwyn ein heglwysi, ein teuluoedd a’n cymdogion.
Bagiau Bendith (PDF)

Byw Ben i Waered: Pedwar Myfyrdod ar y thema Plygain – traddodiad i’w rannu
Adnodd Cymraeg a dwyieithog gan yr Eglwys Fethodistaidd yn cynnwys pedwar myfyrdod ar gyfer cyfnod yr Adfent a’r Nadolig. Seiliwyd y myfyrdodau ar gyfoeth carolau traddodiadol y plygain. Ar ddiwedd pob myfyrdod ceir cwestiynau i ennyn trafodaeth ac ar gyfer rhoi ffydd ar waith yn ein bywydau ac o fewn ein cymunedau.

Byw Ben i Waered – Adnodd Adfent (PDF)
Living Upside Down (PDF)

Apel Nadolig 2020 Cymorth Cristnogol
Mae gan Gymorth Cristnogol apel Nadolig arbennig ar gyfer 2020.

Cadwyn weddi Adfent Cymorth Cristnogol 2020 (PDF)

Cewch hyd i fwy o fanylion ac adnoddu Cymraeg yma:

https://www.christianaid.org.uk/appeals-key-appeals/christmas-appeal/build-hope-christmas

Maent hefyd wedi cyhoeddi carol newydd:

Cliciwch YMA i lawrlwytho ffilm o’r garol wedi ei pherfformio gan Cadi Gwyn a Meilyr Geraint
'Taith drwy’r Adfent'- Adnodd dyddiol newydd gan Undeb Bedyddwyr Cymru
‘Taith drwy’r Adfent’
Adnodd dyddiol newydd gan Undeb Bedyddwyr Cymru ar gyfer Nadolig 2020.

I lawer ohonom bydd y Nadolig hwn yn ymddangos yn wahanol iawn eleni ond dyma daith drwy’r Adfent fan hyn y gallwn oll wneud gyda’n gilydd. Gyda darlleniadau a myfyrdodau i helpu, bydd yr adnodd hwn yn eich helpu i wneud y daith bwysicaf oll. Rhannwch ef gyda’ch eglwys neu dilynwch y negeseuon ar dudalen facebook UBC drwy Adfent 2020.

Cliciwch YMA i lawrlwytho ‘Taith drwy’r Adfent 2020’ (PDF)
Adnodd newydd Nadolig gan Esgobaeth Bangor
Adnodd newydd Nadolig gan Esgobaeth Bangor
Teuluoedd Esgobaeth Bangor Families

Chwilio am ysbrydoliaeth ar gyfer yr wythnosau nesaf? Beth am bori drwy ein Padlet?

Cliciwch YMA i weld yr adnoddau
Adnodd Taith Nadolig Ryngweithiol - Chwilio am y Nadolig gan Scripture Union
Adnodd newydd ar gyfer 2020: Dewch o hyd i’r codau QR ac yna eu sganio er mwyn darganfod gwir ystyr yr ŵyl. Dyma adnodd sy’n hyblyg ar gyfer ei ddefnyddio mewn cyd-destunau amrywiol – o gwmpas eich cymuned, fel gweithgaredd dosbarth yn yr ysgol, ar gyfer ychydig o deuluoedd dros Zoom. Mae’r holl wybodaeth ar gyfer y plant a’u teuluoedd ar gael yn Gymraeg ond, oherwydd prinder amser, mae’r cyfarwyddiadau ar gyfer y rhai sy’n rhedeg y gweithgaredd yn Saesneg.

Taith gerdded yw ‘Chwilio am y Nadolig’ sy’n annog teuluoedd gyda phlant ifanc i chwilio am gliwiau yn yr ardal – posteri gyda chodau QR – er mwyn datrys cod, ac yna ddatgloi gofod rhithiol lle y gallant glywed am wir ystyr y Nadolig. Bydd y codau QR yn arwain teuluoedd at fideos sy’n cynnwys cliwiau a sialensau hwyliog i’w gwneud wrth iddynt chwilota. Ceir manylion llawn yma.

Chwilio am y Nadolig (PDF)
Carolau i blant
Mae Andy Hughes, Susan Williams a nifer o bobl eraill wedi recordio nifer o garolau i blant ac wedi eu gosod i ffilm at ddefnydd eglwysi, ysgolion ac ysgolion sul.
Cliciwch YMA i beth sydd ar gael ac i’w lawrlwytho
Chwilio am garolau Cymraeg i wrando arnynt?
Mae gan Sain gasgliad o 101 o Garolau Nadolig mewn un pecyn am bris arbennig o £14.99

Noder hefyd bod llawer iawn o’r rhain i’w clywed (a’i gweld) yn aml iawn ar Youtube. Gwnewch chwioliad am y garol rydych yn chwilio amdani i weld beth sydd ar gael.

Y casgliad mwyaf erioed o garolau Cymraeg, a chaneuon a gyfansoddwyd ar gyfer y Nadolig, sy’n cyfuno’r hen a’r newydd, y traddodiadol a’r cyfoes. Clywir y corau a’r carolau cyfarwydd, yn cynnwys recordiad hanesyddol Corau Ysgol Glan Clwyd, yn ogystal â chaneuon diweddar yn cael eu canu gan rai o gantorion poblogaidd heddiw, gyda dogn da hefyd o garolau Plygain di-gyfeiliant. Pecyn 5 disg a’r cyfan am £14.99!

Cliciwch YMA i archebu y casgliad CD’s o wefan Sain